ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ม.ค. 63 Daycamp
กิจกรรมของลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 วันที่ 30 มกราคม 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนายประพจน์ เสียมไหม
ฝ่ายบริหารงาวิชาการ
29 ม.ค. 63 กิจกรรมนิทานสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/กิจกรรมระดับปฐมวัย