ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 63 ถึง 15 ส.ค. 63 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 จะดำเนินการสอบในว้นที่ 10-11 กันยายน 2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ/งานวัดและประเมินผล
30 ม.ค. 63 Daycamp
กิจกรรมของลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 วันที่ 30 มกราคม 2562
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนายประพจน์ เสียมไหม
ฝ่ายบริหารงาวิชาการ
29 ม.ค. 63 กิจกรรมนิทานสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/กิจกรรมระดับปฐมวัย