ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอัมพวันวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยพระใบฏีกาคง  ชิตมาโร ซึ่งตอนนั้นได้สำรวจพบว่าในตำบลเกาะเปียะ มีผู้จบการศึกษาสูงสุด ม.6 มีเพียง 2 คน จึงเป็นผู้ริเริ่มพร้อมด้วยประชาชนตำบลเกาะเปียะจัดตั้งโรงเรียนอัมพวันวิทยาขึ้น ได้รับอนุญาตเลขที่ 1/2501 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2501 โดยนายเพิ่ม ถึงแก้ว เป็นเจ้าของ นายสิน พลประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ นายประสงค์ ทองมาก เป็นครูใหญ่ และมีพระภิกษุสามเณรร่วมเรียนด้วย