ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน บุคลากร ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างระบบการบริหารการศึกษาโดยมีชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา        

นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี