ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาถึงมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานด้านปัจจัย

2.      พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

3.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามงานที่ได้รับมอบหมายพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สื่อเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม

 เป้าหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ อ่าน คิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เขียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะตามมาตรฐานมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.     จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานความจุโรงเรียนได้รับอนุญาต

2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระของทุกระดับสูงกว่าร้อยละ 50

เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของครูทั้งหมด