ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอัมพวันวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้         

1. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

- ชั้นปฐมวัยปีที่ 1                      จำนวน                    60            คน

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            จำนวน                    70            คน

2.          คุณสมบัติของนักเรียน

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

3.          วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 08.30 น.   16.30 น. ณ ห้องสำนักบริหารโรงเรียนอัมพวันวิทยา

(ในวันและเวลาราชการ)

4.          วันทดสอบภาคความรู้/ภาคปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1                        

เวลา 09.00 – 11.00  น.

อาคารวิสุทธิ์พุฒาจารย์ (อาคารเรียนปฐมวัย)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              

เวลา 09.00 – 11.00  น. ณ อาคารเรียน

 5.          วันประกาศผลและรายงานตัว

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

(พร้อมจำหน่ายเครื่องแต่งกายนักเรียน)

6.    เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร                                                            จำนวน     2           ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (มีชื่อบิดา มารดา บุตร)               จำนวน     2           ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง                                   จำนวน     2           ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา มารดา ผู้ปกครอง)          จำนวน     2           ฉบับ

5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (หน้าตรงไม่สวมหมวก)              จำนวน     6           รูป

     (ถ่ายไม่เกิน  6 เดือน)

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                     จำนวน     2           ฉบับ

4. ใบรับรองการเป็นนักเรียนสถานศึกษาเดิม  จำนวน     2           ฉบับ

     (เว้นปฐมวัยปีที่ 1)

8. สำเนาผลการเรียนชั้นเดิม                                          จำนวน     2           ฉบับ

     (เว้นปฐมวัยปีที่ 1)
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 658 ครั้ง