ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูโรงเรียนอัมพวันวิทยา
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 42 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือมีความชานาญการด้านการสอนภาษาไทย
1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
1.4 อายุไม่เกิน 40 ปี
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสานักงานบริหาร โรงเรียนอัมพวันวิทยาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ในเวลาราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 190 ครั้ง