ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิกรธรรมาทร
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เบอร์โทร :